През месец септември 2021 г. СОНИК СТАРТ стартира инициативата си за нов център в град Карлово ” Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”.

Основната цел  на СОНИК СТАРТЦНСТПЛУИ – Карлово, е да даде възможност за РАВЕН СТАРТ на пълнолетни лица и тяхното пълноценно социално включване. Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциал на тези тийнеджъри са в основата на предоставянето на качествена социална услуга.

За осъществяването на основната си цел, екипът на ЦНСТПЛУИ– Карлово си поставя задачата да осигури уют и подкрепа в живота на тези тийнейджъри в създадена максимално близка до семейната среда; да осигури индивидуална грижа за всяко лице и подкрепи възможностите им за развитие.

И още: засилване мотивацията и подобряване равния достъп до личностна реализация чрез удовлетворяване на индивидуалните потребности и желания на потребителите; превенция на социалното изключване на децата и младежите; повишаване тяхната квалификация; развиване на социални умения и засилване на мотивацията им за професионално развитие.